Author: Polene Nguyen

Stop multitasking

Multitasking thực chất là gần như không thể. Chúng ta tưởng rằng mình có thể hoàn thành nhiều công việc một lúc nhưng điều này...
INSTAGRAM
KNOW US BETTER